د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د انقلابی شورا د رئیسه هیأت فرمان کابل ښار ګڼه ۹۴ نیټه: ۴/۳/۱۳۶۶ د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د ملی الوتنی د قانون د (۲) ګڼی ضمیمی په هکله /

doi 10.29171/acku_risalah_tl540_t6_daal26_1366_n638_pushto_title5
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors

Unknown

Publisher

Afghanistan Centre at Kabul University


Related search