Laparoscopic Pancreaticoduodenectomy for Remnant Pancreatic Recurrence After Laparoscopic Distal Pancreatectomy and Hepatectomy for Greater Omentum Leiomyosarcoma

Asian journal of endoscopic surgery - Japan
doi 10.1111/ases.12695