د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت د انقلابی شورا د رئیسه هیات فرمان د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت د وزیرانو د شورا د قانون د لومړی ګڼی ضمیمی په هکله /

doi 10.29171/acku_risalah_jq1766_daal27_1361_n518_pushto_title1
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors

Unknown

Publisher

Afghanistan Centre at Kabul University


Related search