د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د وزارتونو او ادارو په دننه د تفتیش د ادارو د مقرری د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د انقلابی شورا د رئیسه هیأت فرمان د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د وزیرانو په شورا پورې تړلي د کلیو د پرمخ تګ د لوی ریاست د ړنګیدو په باره کې /

doi 10.29171/acku_risalah_knf2720_daal266_c_1363_n560_pushto_title2
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors

Unknown

Publisher

Afghanistan Centre at Kabul University


Related search