د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت د انقلابی شورا د رئیسه هیأت فرمان د ادارو، تصدیو، دولتی او مختلطو شرکتونو، سری میاشتی، ښاروالیو او د خیریه موسسو د باقیاتو د انصراف په هکله د کابل ښار د ۱۳۶۱ کال د حمل اومه /

doi 10.29171/acku_risalah_hc417_daal264_1361_n506_pushto_title2
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors

Unknown

Publisher

Afghanistan Centre at Kabul University


Related search