د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت دانقلابی شورا د رئیسه هیأت فرمان په محسبونو کې د حبس د مجازاتو د تطبیق د قانون د دوهمې ګڼې ضمیمې په هکله د کابل ښار د ۱۳۶۲ کال د عقرب څلورمه /

doi 10.29171/acku_risalah_hv8665_daal262_1362_n546_pushto_title1
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors

Unknown

Publisher

Afghanistan Centre at Kabul University


Related search