افغانستان د دموکراتیک جمهوریت د نشانونو او مدالونو د ورکړی د افتخاری سندونو د نمونې په باره کې د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت د انقلابی شورا د رئیسه هیأت د ۱۳۵۹ کال د جدی د میاشتې د دریمی نیټې فرمان د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت د انقلابی شورا مصوبه کابل ښار ګڼه (۲۵۷)نیټه ۳/۷/ ۱۳۶۴ د نړی د هیوادونو د پارلمانونو غړو ته د سوسیالستی شوروی جماهیرو اتحاد د پارلمانی ډله د پیام په هکله /

doi 10.29171/acku_risalah_ds357_6_s65_daal26_1364_n599_pushto_title1
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors

Unknown

Publisher

Afghanistan Centre at Kabul University


Related search