د افغانستان د موکراتیک جمهوریت د انقلابی شورا د رئیسه هیأت فرمان کابل ښار۸/۹/۱۳۶۳ د جوزجان ولایت مربوط د سوزمه قلعه د علاقداری د جوړښت په هکله /

doi 10.29171/acku_risalah_js7442_2_daal247_1364_n580_pushto_title1
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors

Unknown

Publisher

Afghanistan Centre at Kabul University


Related search